Obchodní podmínky

Níže uvedeného dne, měsíce a roku vyhlašuje
obchodní společnost
Schneider Airsystems s.r.o.
IČO: 611 70 828
se sídlem V Zahrádkách 555, 330 21 Líně
zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 5410
zastoupena jednatelem – společností Schneider Airsystems s.r.o., registrační číslo 31 444 822, se sídlem 94905 Nitra, Novozámocká 165, Slovenská republika,
za níž jedná Ing. Michal Vasočák
jako Prodávající
tyto
Obchodní podmínky Prodávajícího pro kupní smlouvu
(dále jen „OP“)

Obchodní podmínky ke stažení

 

Čl. 1.
Působnost obchodních podmínek

1.1. Tyto OP určují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, část obsahu kupní smlouvy uzavírané v běžném obchodním styku (dále jen jako „Smlouva“), ve které má obchodní společnost Schneider Airsystems s.r.o., IČO: 611 70 828, se sídlem V Zahrádkách 555, 330 21 Líně, postavení prodávajícího, a ve které je uveden výslovný odkaz na tyto OP.

1.2. „Zbožím“ se rozumí veškeré zboží z nabídky prodávajícího, zejména zařízení tlakové vzduchotechniky.

1.3. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před zněním OP.

1.4. Veškerá ujednání Smlouvy je třeba v pochybnostech o jejich obsahu vykládat v souladu s principy a zásadami těchto OP.

1.5. Tyto OP jsou k dispozici v písemné formě v sídle obchodní společnosti Schneider Airsystems s.r.o., a dále v elektronické formě na webových stránkách: www.kompresoryschneider.cz.

1.6. „Prodávajícím“ se pro účely těchto OP rozumí obchodní společnost Schneider Airsystems s.r.o., IČO: 611 70 828, se sídlem V Zahrádkách 555, 330 21 Líně, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddílu C, vložce 5410.

1.7. „Kupujícím“ se pro účely těchto OP rozumí osoba, která s Prodávajícím v rámci běžného obchodního styku Prodávajícího uzavřela kupní smlouvu, ve které vystupuje na straně kupujícího.
 

Čl. 2.
Objednávání zboží

2.1. Zboží je možné objednat následujícím způsobem:

a) E-mailem na adrese expedice.schneider@schneiderairsystems.com
b) Prostřednictvím online katalogu či konfigurátoru na internetové adrese https://www.kompresoryschneider.cz.

2.2. Potvrzení objednávky bude ze strany Prodávajícího vůči Kupujícímu učiněno následujícím způsobem:

a) Emailem nebo
b) Dodáním Zboží.

2.3. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy projev vůle Prodávajícího obsahující přijetí objednávky Kupujícího dojde Kupujícímu (dále jen „Potvrzení přijetí objednávky“).

 

Čl. 3.
Kupní cena

3.1. Pokud nebude ujednáno jinak, má se za to, že Kupující objednává Zboží za cenu stanovenou v katalogu (ceníku) Prodávajícího či v nabídce Prodávajícího učiněné Kupujícímu a Potvrzením přijetí objednávky nebo dodáním Zboží Kupujícímu dle dané objednávky je mezi smluvními stranami cena Zboží ujednána.

3.2. Aktuální katalog (ceník) zboží Prodávajícího v korunách českých (Kč) je k dispozici na internetových stránkách Prodávajícího www.kompresoryschneider.cz (dále též „Katalog“). Změnu katalogu (ceníku) zveřejní Prodávající na svých internetových stránkách nejpozději do čtrnácti (14) dnů před účinností změny katalogových (ceníkových) cen Zboží.

3.3. Dojde-li ke změně sazby daně z přidané hodnoty, je Prodávající oprávněn účtovat sazbu DPH platnou k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.

3.4. Smluvními stranami ujednaná kupní cena v sobě zahrnuje, kromě ceny vlastního Zboží, zejména tyto položky:

(a) cenu obalů, není-li smluvními stranami ohledně vratných obalů dohodnuto jinak,
(b) případné návody k použití, certifikáty nebo protokoly nezbytné pro převzetí a užívání Zboží Kupujícím.

3.5. Smluvními stranami ujednaná kupní cena v sobě nezahrnuje zejména tyto položky:

(a) doprava Zboží do místa dodání,
(b) donáška Zboží do místa konečného umístění v prostorách Kupujícího (budova, patro, byt, apod.),
(c) montáž,
(d) prodloužená záruka za jakost (celkem 5 let),
(e) zakázkové úpravy Zboží, když cena těchto položek ve výši dle inzerce Prodávajícího na webových stránkách www.kompresoryschneider.cz bude připočtena ke kupní ceně Zboží.

 

Čl. 4.
Platební podmínky a fakturace

4.1. Kupní cenu zaplatí Kupující Prodávajícímu

(a) v hotovosti při osobním odběru zboží na pobočce Prodávajícího nebo
(b) předem bezhotovostně bankovním převodem z bankovního účtu Kupujícího na bankovní účet Prodávajícího na základě Prodávajícím vystavené zálohové faktury nebo
(c) na základě vystaveného daňového dokladu – faktury.

4.2. Za den zaplacení peněžité částky bezhotovostním převodem se považuje den připsání peněžité částky na bankovní účet druhé smluvní strany.

4.3. Prodávající je oprávněn požadovat po Kupujícím v případě jeho prodlení s placením jeho peněžitých dluhů úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den trvání prodlení Kupujícího.

4.4. Kupující není ani v případě vad Zboží oprávněn zadržet platbu kupní ceny za Zboží ani zčásti, když aplikace ust. § 2108 občanského zákoníku se vylučuje.

 

Čl. 5.
Dodání zboží

5.1. Prodávající je povinen odevzdat Zboží Kupujícímu dohodnutým způsobem, zabalené a vybavené potřebnými doklady a umožnit Kupujícímu nabýt vlastnické právo ke Zboží.

5.2. Místem dodání je sídlo Prodávajícího, ledaže je v Potvrzení přijetí objednávky uvedeno jiné místo dodání.

5.3. Termín pro odevzdání (dodání) Zboží Kupujícímu je určen lhůtou do třiceti (30) dnů ode dne uzavření Smlouvy (tj. od doručení Potvrzení přijetí objednávky Kupujícímu), není-li ujednáno jinak.

5.4. Termín dodání je dodržen, jestliže Prodávající alespoň posledního dne ujednaného termínu umožní předmět koupě fyzicky převzít Kupujícímu v místě dodání.

5.5. Kupující je povinen před převzetím Zboží zkontrolovat neporušenost obalu. Pokud zjistí na obalu zjevné známky poškození nebo otevření během přepravy, je oprávněn Zboží odmítnout převzít za podmínky, že současně o tomto sepíše s dopravcem protokol a oznámí bez zbytečného odkladu všechny zjištěné skutečnosti Prodávajícímu. Nesepsání takového protokolu s dopravcem má za následek ztrátu nároků Kupujícího plynoucích z porušeného obalu zboží.

5.6. Neprodleně po převzetí Zboží je Kupující povinen provést dostatečně pečlivou kontrolu veškerého dodaného Zboží. Zejména je povinen zkontrolovat počet jednotlivých kusů Zboží v zásilce, soulad dodaných typů s uzavřenou Smlouvou a dále je povinen prohlédnout Zboží, zda je kompletní včetně všech součástí, a že netrpí zjevnými vadami či mechanickým poškozením. Pokud zjistí Kupující nesoulad s uzavřenou Smlouvou či zjevnou vadu zboží, je povinen toto bez zbytečného odkladu oznámit Prodávajícímu, a to písemnou formou.

5.7. Prodávající je oprávněn nedodat Zboží Kupujícímu dle potvrzené objednávky v případech, kdy jej v důsledku vyšší moci (přírodní katastrofy, zdravotní epidemie, neohlášená stávka zaměstnanců Prodávajícího, stávky u subdodavatelů Prodávajícího, válečné a ozbrojené konflikty, terorismus, embarga apod.) a/nebo převisu poptávky a/nebo nedostatečné výrobní kapacitě nemá sám k dispozici tak, aby mohl potvrzenou objednávku Kupujícího uspokojit. O této skutečnosti je Prodávající povinen Kupujícího informovat bez zbytečného odkladu poté, co takovou skutečnost Prodávající zjistí.

 

Čl. 6.
Doklady vztahující se ke zboží

6.1. Prodávající předá Kupujícímu doklady, jež jsou nutné k převzetí a k užívání Zboží, jakož i další doklady stanovené ve Smlouvě (potvrzené objednávce).

6.2. Předmětné doklady je Prodávající povinen předat Kupujícímu v místě dodání Zboží, a to nejpozději spolu s dodávkou Zboží, nestanoví-li Smlouva jinak.

6.3. Doklady nutnými k převzetí a k užívání předmětu koupě se pro účely těchto OP rozumí zejména:

(a) doklady nutné k užívání (např. návody, technická dokumentace, pokyny pro údržbu, servisní dokumentace, apod.) a/nebo
(b) další doklady smluvené (např. seznam záručních/pozáručních opraven, seznamy náhradních dílů dle délky provozu, apod.).

6.4. Prodávající dále Kupujícímu předá potvrzený záruční list vztahující se k danému Zboží.

6.5. Veškerá dokumentace předávaná Prodávajícím Kupujícímu bude dodána v jednom z úředních jazyků EU s tím, že návod ke Zboží bude v českém jazyce.

 

Čl. 7.
Množství dodaného zboží

7.1. Prodávající je povinen dodat Zboží v množství, jež určuje Smlouva.

7.2. Jestliže Kupující přijme dodávku všeho nebo části přebytečné dodávky, je povinen za ni zaplatit ujednanou kupní cenu, včetně části kupní ceny přepočtené na množství přebytečné části dodávky.

 

Čl. 8.
Jakost zboží

8.1. Nevymíní-li si Kupující jakost nebo provedení Zboží, je Prodávající povinen dodat Zboží v jakosti a provedení, jež se hodí pro účel ujednaný ve Smlouvě, nebo není-li tento účel uveden, pro účel, k němuž se takové Zboží zpravidla užívá či ke kterému jej Prodávající Kupujícímu obvykle dodává.

8.2. Zboží bude vyrobeno a/nebo dodáno jako nové a nepoužité, a to v jakosti odpovídající danému účelu jeho užití, popř. odpovídající specifikaci požadované Kupujícím.

 

Čl. 9.
Záruka za jakost

9.1. Prodávající poskytuje Kupujícímu na předmět koupě záruku za jakost a zavazuje se, že dodaný předmět koupě bude po dobu záruky způsobilý pro použití ke smluvenému či k obvyklému účelu, nebo že si zachová smluvené či obvyklé vlastnosti.

9.2. Záruční doba činí 24 měsíců ode dne dodání Zboží Kupujícímu, není-li samostatně ujednána prodloužená záruka za jakost.

9.3. Prodávající neodpovídá za vady Zboží, na něž se vztahuje záruka, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi, a to především:

(a) nepřiměřenou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí

Za nepřiměřenou teplotu, prašnost, vlhkost, chemický a mechanický vliv prostředí se považuje zejména porušení následující povinnosti:
Kupující je povinen Zboží provozovat v prostoru, který bude splňovat v manuálu stanovené prostorové a jiné dispozice.

(b) zanedbáním běžné péče a údržby

Za zanedbání běžné péče a údržby se považuje zejména porušení následujících povinností:
Kupující je povinen provádět na Zboží pravidelný servis a kontroly, a to dle návodu a servisního plánu stanoveného Prodávajícím (např. kontrola stavu oleje, čištění chladiče zařízení, vypouštění kondenzátu z tlakové nádoby, doplnění oleje apod.).

Prodávající je oprávněn upravit shora uvedený servisní plán dle prostředí, ve kterém je/bude Zboží provozováno.
U Zboží s označením – mobilní pístový kompresor je Kupující povinen provádět běžnou údržbu, tuto je však oprávněn provádět sám či prostřednictvím třetích osob. Pro vyloučení pochybností platí, že běžnou údržbou se rozumí výměna sacího filtru a výměna oleje.

Náhradní díly a veškeré provozní součásti Zboží musí být vždy zakoupeny Prodávajícího, případně u autorizovaného servisního střediska (https://www.kompresoryschneider.cz/profesionalni-servis-schneider/autorizovana-servisni-stredska/ ), a to za podmínky, že doložitelný původ těchto náhradních dílů a provozních součástí bude u Prodávajícího.
V případě, že Zboží podléhá dle právního řádu ČR kontrolám/zkouškám platí, že Kupující je povinen zajistit pravidelné kontroly/zkoušky (např. revize tlakových nádob a s nimi spojené vyškolení obsluhy tlakového zařízení, elektro-revize apod.).

(c) neodbornou montáží po okamžiku předání a převzetí Zboží

Za provedení neodborné montáže se považuje zejména porušení následujících povinností:
V případě, že Zboží musí být uvedeno u Kupujícího do provozu (zejména zařízení s označením šroubový kompresor, kondenzační sušička vzduchu, membránová sušička vzduchu, absorpční sušička vzduchu, stacionární pístový kompresor a speciální produkty jiných výrobců), platí, že takové Zboží je oprávněn uvést do provozu pouze pověřený pracovník Prodávajícího, případně pověřený pracovník autorizovaného servisního partnera (https://www.kompresoryschneider.cz/profesionalni-servis-schneider/autorizovana-servisni-stredska/ ). O tomto uvedení do provozu musí být vždy sepsán písemný protokol (zakázkový list), kde budou vyznačeny zejména následující skutečnosti:

i. datum uvedení Zboží do provozu,
ii. specifikace Kupujícího,
iii. název servisního střediska,
iv. typ zařízení a jeho výrobní číslo,
v. podpis pověřeného pracovníka, který Zboží uvedl do provozu
vi. podpis pověřené osoby u Kupujícího, který přebírá Zboží.

U Zboží s označením – mobilní pístový kompresor je Kupující oprávněn uvést do provozu sám či prostřednictvím třetích osob, a to za předpokladu, že toto uvedení do provozu bude provedeno v souladu s návodem. Kupující je zejména povinen zkontrolovat ukazatele (např. šipka směru otáček).

(d) provedením nekvalifikované opravy nebo úpravy

Za provedení nekvalifikované opravy nebo úpravy se považuje zejména porušení následujících povinností:
Veškeré servisní práce na Zboží musí být prováděny Prodávajícím nebo servisním střediskem (https://www.kompresoryschneider.cz/profesionalni-servis-schneider/autorizovana-servisni-stredska/ ).
Nad rámec shora specifikované běžné péče a údržby není Kupující či jiná třetí osoba oprávněn/a jakkoliv zasahovat do Zboží.

(e) přírodními vlivy a vyšší mocí (včetně působení slunečního záření)
(f) vlastním zaviněním Kupujícího nebo cizím zaviněním po okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží.

9.4. Skutečnost, že vady nebyly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi dle odst. 9.3. těchto OP je Kupující povinen prokázat, když Kupující je zároveň povinen dodržovat veškeré povinnosti dle odst. 9.3. těchto OP, a to po celou dobu záruční doby. Při uplatnění práv z poskytnuté záruky dle čl. 9 těchto OP je Kupující povinen všechny shora uvedené skutečnosti doložit při zahájení reklamačního řízení (včetně potvrzeného záručního listu Zboží), když v opačném případě Prodávající neodpovídá za vady Zboží, a tedy není povinen zahájit vyřizování reklamace nebo je oprávněn rozhodnout o této reklamaci jako o neoprávněné.

9.5. Práva z poskytnuté záruky se uplatňují výhradně písemným oznámením doručeným Prodávajícímu. Takové oznámení musí obsahovat označení zboží, datum koupě, číslo faktury nebo dodacího listu, podrobný popis vady zboží, jméno a e-mailovou adresu nebo telefonní číslo fyzické osoby, která záležitost na straně Kupujícího vyřizuje.

9.6. S oznámením dle předchozího odstavce doručí Kupující Prodávajícímu vždy kopii nebo originál faktury nebo dodacího listu. Prodávající není povinen zahájit vyřizování reklamace do doby předložení dokladů dle předchozí věty.

9.7. Reklamované Zboží musí být Prodávajícímu zasláno ve vhodném obalu a zásadně kompletní, t. j. se všemi součástmi. Nekompletně zaslané Zboží může být důvodem k odmítnutí reklamace ze strany Prodávajícího.

9.8. Reklamované zboží, na něž se vztahuje záruka, zašle Kupující na vlastní náklady na adresu Prodávajícího: V Zahrádkách 555, 330 21 Líně.

9.9. Prodávající je povinen reklamované zboží nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne doručení reklamovaného Zboží vč. veškerých shora uvedených náležitostí a dokladů podrobit prohlídce a rozhodnout o reklamaci.

9.10. Má-li zboží vady, na něž se vztahuje záruka, bez ohledu na to, zda se jedná o podstatné nebo nepodstatné porušení Smlouvy v důsledku vadného plnění, a právo z odpovědnosti za vady bylo Kupujícím řádně uplatněno, budou vady zboží Prodávajícím odstraněny nebo bude Kupujícímu dodáno nové Zboží namísto Zboží vadného. Pokud se vada týká jen součásti Zboží, bude Kupujícímu dodána nová pouze vadná součást Zboží. Pokud nebude možné vady Zboží nebo jeho součásti odstranit žádným z uvedených způsobů, je Prodávající oprávněn nahradit vadné Zboží nebo jeho součást jiným Zbožím nebo součástí se stejnými nebo lepšími parametry než Zboží nebo jeho součást nahrazované. Není-li možné Zboží opravit ani vyměnit ani dodat Zboží jiné s parametry dle předchozí věty, je Kupující oprávněn od Smlouvy odstoupit nebo požadovat slevu z kupní ceny.

9.11. Neoprávněně reklamované zboží zašle Prodávající zpět Kupujícímu na jeho náklady. V případě neoprávněné reklamace uhradí Kupující Prodávajícímu náklady spojené s manipulací a poštovným. Prodávající bude Kupujícího bez zbytečného odkladu informovat o případné skutečnosti, že reklamované zboží nepodléhá záruce, a to společně s návrhem rozpočtu opravy jako mimozáruční. Nevysloví-li Kupující s rozpočtem souhlas do třech (3) pracovních dnů, má se zato, že s opravou nesouhlasí. V takovém případě bude postupováno přiměřeně podle tohoto článku.

9.12. Reklamace Zboží Kupujícím, a to až do odstranění vad, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu v plné výši Prodávajícímu ve lhůtě její splatnosti.

9.13. Odst. 9.7., 9.8., 9.9. těchto OP se nevztahují na stacionární Zboží (zejména zařízení s označením šroubový kompresor, stacionární pístový kompresor a v případě písemné dohody s Prodávajícím i kondenzační sušička vzduchu, membránová sušička vzduchu, absorpční sušička vzduchu), když u tohoto Zboží dohodne Prodávající s Kupujícím, po řádném oznámení vady, termín návštěvy servisního technika pro prohlídku Zboží a následného rozhodnutí o reklamaci.
Prodávající je povinen zajistit termín návštěvy servisního technika a následné rozhodnutí o reklamaci do třiceti (30) dnů od řádného oznámení vady dle odst. 9.5. a 9.6. těchto OP.

 

Čl. 10.
Obaly

10.1. Neurčuje-li objednávka, jak má být Zboží zabaleno nebo opatřeno pro přepravu, je Prodávající povinen Zboží zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem, který je obvyklý pro takový druh Zboží v obchodním styku, nebo nelze-li tento způsob určit, způsobem potřebným k uchování a ochraně Zboží.

 

Čl. 11.
Výhrada vlastnického práva, přechod nebezpečí škody na zboží

11.1. Sjednává se výhrada vlastnického práva tak, že Kupující se do úplného zaplacení kupní ceny nestane vlastníkem Zboží. Kupující dále není oprávněn do úplného zaplacení kupní ceny zatížit Zboží zástavním či jiným právem, ani jinou právní vadou.
11.2. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem jeho převzetí od Prodávajícího či pověřené třetí osoby.

 

Čl. 12.
Odstoupení od smlouvy

12.1. Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud

(a) je Prodávající v prodlení s dodáním Zboží po dobu delší než třicet (30) dnů;
(b) Prodávající soustavně (více než třikrát) porušuje své povinnosti založené vzájemnou Smlouvou nebo těmito OP, pokud bude Kupujícím na porušení svých povinností předem písemně upozorněn a nezjedná nápravu ani v dodatečně poskytnuté lhůtě ne kratší čtrnácti (14) dnů.

12.2. Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud

(a) je Kupující v prodlení se splněním svého peněžitého dluhu po dobu delší než třicet (30) dnů a/nebo
(b) Kupující bez právního důvodu znemožní Prodávajícímu po dobu delší než třicet (30) dnů dodat předmět koupě.
(c) Kupující porušuje své povinnosti založené vzájemnou Smlouvou nebo těmito OP, pokud bude Prodávajícím na porušení jeho povinností předem písemně upozorněn a nezjedná nápravu ani v dodatečně poskytnuté lhůtě ne kratší čtrnácti (14) dnů.

12.3. V případě odstoupení od Smlouvy, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své dluhy a pohledávky.

Čl. 13.
Odpovědnost za škodu

13.1. Náhrada škody a/nebo jiné újmy vzniklé z důvodu porušení smluvní a/nebo zákonné povinnosti Prodávajícího se vylučuje, s výjimkou povinnosti k náhradě újmy způsobené člověku na jeho přirozených právech, anebo způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

13.2. V souladu s ust. § 2951 odst. 1 občanského zákoníku se sjednává, že způsobí-li Kupující Prodávajícímu škodu, bude tato škoda nahrazena v penězích, nestanoví-li Prodávající jinak.

13.3. Smluvní strany dále ve smyslu ust. § 2894 odst. 2 občanského zákoníku sjednávají povinnost Kupujícího odčinit Prodávajícímu nemajetkovou újmu, kterou Kupující způsobil.

 

Čl. 14.
Práva spotřebitele

14.1. Ujednání tohoto článku OP se aplikuje pouze na ty Kupní smlouvy, ve kterých jako Kupující vystupuje spotřebitel nebo jiná osoba, která při uzavření Kupní smlouvy nevystupuje jako podnikatel a koupě Zboží se netýká jeho podnikatelské činnosti (společně dále jen „Spotřebitel“).

14.2. Totožnost a kontaktní údaje Prodávajícího jsou uvedeny v záhlaví těchto OP.

14.3. Zboží bude specifikováno v nabídce Kupujícího, kterou Kupující učiní na základě Katalogu.

14.4. Cena Zboží bude rovněž specifikována v nabídce Kupujícího, kterou Kupující učiní na základě Katalogu.

14.5. Platební podmínky, způsob dodání Zboží, jakož i náklady na jeho dodání, jsou upraveny v ostatních ustanoveních těchto OP.

14.6. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží majícího charakter spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí.

14.7. Byla-li kupní smlouva se Spotřebitelem uzavřena mimo obchodní prostory Prodávajícího, má tento Spotřebitel právo od Kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí Zboží. Využije-li Spotřebitel tohoto práva, je povinen Prodávajícímu vrátit nejpozději do čtrnácti (14) dnů po odstoupení Zboží, které od Prodávajícího na základě Kupní smlouvy obdržel.

14.8. V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z Kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
email: adr@coi.cz
web: adr.coi.cz

14.9. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Čl. 15.
Softwarové vybavení

15.1. Je-li součástí Zboží též softwarové vybavení (dále jen „Software“), je spolu se Zbožím Kupujícímu poskytována časově neomezená licence k výlučnému a nepřenosnému právu užívat Zboží s tímto softwarovým vybavením.

15.2. Kupující není oprávněn Software a s ním související dokumentaci předat či zpřístupnit třetí osobě, s výjimkou zaměstnanců Kupujícího, kteří se budou podílet na užívání Softwaru.

15.3. Kupující není dále oprávněn Software kopírovat, obměňovat, upravovat, překládat ani odstraňovat jeho součásti.

15.4. Poplatek za užívání Softwaru dodávaného se Zbožím je zahrnut v kupní ceně, pokud není výslovně dohodnuto jinak.

15.5. Změny Softwaru (upgrade) nejsou zahrnuty v kupní ceně a jejich realizace je možná pouze na základě zvláštní dohody.

 

Čl. 16.
Vyšší moc

16.1. Strany jsou osvobozeny od odpovědnosti za prodlení při plnění svých závazků, pokud toto prodlení nastalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy nezávisle na vůli povinné strany, brání jí ve splnění její povinnosti a nebyly v době uzavření této smlouvy předvídatelné. Za vyšší moc se považuje zejména katastrofy v souvislosti s ohněm a vodou, odmítnutí nebo nevydání úředních povolení, hlavně epidemie a omezení kvůli karanténám týkajících se například epidemie koronaviru – COVID 19. Doba pro splnění povinnosti se automaticky prodlužuje o dobu trvání vyšší moci či překážky vzniklé na základě vyšší moci výslovně uvedené ve smlouvě. Pokud vyšší moc trvá déle než tři měsíce, dohodnou se smluvní strany, v jaké formě je možné pokračovat v činnosti podle smlouvy. Ta strana, která se domáhá výskytu vyšší moci, musí toto oznámení sdělit druhé straně písemně ve lhůtě 10 dnů od vzniku vyšší moci či překážky vyvolané touto vyšší mocí.

 

Čl. 17.
Ochrana osobních údajů

17.1. Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujícího v souladu s Obecným nařízením na ochranu osobních údajů EU č. 2016/679 (dále jen “GDPR”) a právním předpisy České republiky.

17.2. Prodávající vystupuje jako správce osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovány za účelem naplnění smluvního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím a za účelem přímého marketingu (zejména zasílání obchodních sdělení). Zákonným důvodem zpracování je plnění smlouvy, plnění právních povinností a oprávněný zájem.

17.3. Osobní údaje Kupujícího budou zpracovány v rozsahu: jméno a příjmení, sídlo, emailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo a daňové identifikační číslo.

17.4. Prodávající pro plnění smlouvy nepoužívá služeb subdodavatelů jakožto zpracovatelů.

17.5. Prodávající přijal právní, organizační a technická opatření pro ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti zpracovatele osobních údajů, vyplývající z právních předpisů.

17.6. Poskytování osobních údajů je zákonným i smluvním požadavkem.

17.7. Osobní údaje Kupujícího budou zpracovávány po dobu plnění smlouvy a zákonných lhůt. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

17.8. Kupující má právo na:

a) přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
b) opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
c) výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR.
d) omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
e) přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
f) vznesení námitky proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
Uvedená práva lze uplatňovat a jakékoli dotazy k ochraně osobních údajů lze posílat na Olga.skardova@schneiderairsystems.com. V případě, že se Kupující domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

Čl. 18.
Závěrečná ustanovení

18.1. Tyto OP jsou účinné ke dni 1.12.2020 a nahrazují veškeré předchozí obchodní podmínky Prodávajícího.

18.2. Prodávající je oprávněn tyto OP měnit (novelizovat), popř. je nahradit novými. Změny (nové) OP Prodávající zveřejní nejméně jeden (1) měsíc přede dnem účinnosti změny (nových) OP, a to na své webové adrese www.kompresoryschneider.cz

18.3. Tyto OP jsou účinné až do jejich odvolání Prodávajícím nebo do jejich nahrazení novými obchodními podmínkami Prodávajícího.

18.4. Smlouvy, jejichž obsah určují tyto OP, se řídí právním řádem České republiky, především zákonem č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění.

18.5. Smluvní strany si výslovně sjednávají pro případné spory ze Smlouvy místní příslušnost soudu věcně příslušného v prvním stupni se sídlem v Plzni, a to Okresní soud Plzeň – město nebo Krajský soud v Plzni. Skutečnost, zda se jedná o Okresní soud Plzeň – město nebo Krajský soud v Plzni bude určena na základě ustanovení právních předpisů o věcné příslušnosti, zejména zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění. Toto ujednání se neuplatní, je-li kupujícím Spotřebitel.

18.6. Pokud by byla jednotlivá ustanovení těchto OP neúčinná, netýká se to účinnosti ostatních ustanovení.

Obchodní podmínky ke stažení