Právní podmínky a zásady ochrany osobních údajů

Děkujeme, že jste navštívili web společnosti Schneider Bohemia. (Na skupinu Atlas Copco a její dceřiné společnosti se zde odkazujeme výrazem „Atlas Copco „anebo ,, Schneider Bohemia,, nebo formulacemi v první osobě množného čísla.)

Vážíme si vašeho zájmu o naši společnost.

Níže naleznete informace o právních aspektech, které platí pro návštěvu této webové stránky. Dále zde naleznete naše zásady ochrany osobních údajů vysvětlující, které informace smějí být shromažďovány a zpracovávány, a jak smíme používat soubory cookie. Děkujeme vám, že si přečtete obsah této stránky a pokud přijmete veškeré smluvní podmínky také za návštěvu našich webových stránek. Vstoupením na webovou stránku nebo jejím použitím přijímáte veškeré smluvní podmínky.

Skupina Atlas Copco se skládá z několika právnických osob, z nichž je každá odpovědná za své vlastní obchodní činnosti a produkty. V žádném případě nesmí být právnická osoba působící v rámci skupiny Atlas Copco zodpovědná a neručí za jednání nebo pochybení jiné právnické osoby. Získáním informací prostřednictvím této webové stránky nebo jiným použitím stránky souhlasíte, že se odpovědnost za produkt, nabídku nebo marketingové informace omezuje pouze na přímo zainteresovanou právnickou osobu.

Informace na webových stránkách lze měnit bez předchozího upozornění a bez jakékoli naší povinnosti nebo odpovědnosti. Obsah těchto stránek je poskytován pro pohodlí návštěvníků a představuje pouze nezávazné informace. Bez našeho předchozího písemného souhlasu nejste oprávněni nastavovat žádné odkazy na tyto webové stránky.

Přesnosti informací uvedených na našich webových stránkách věnujeme přiměřenou péči. NEPOSKYTUJEME VŠAK ŽÁDNÉ ZÁRUKY ANI NEVYDÁVÁME ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ OHLEDNĚ PŘESNOSTI POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ, JEJICH ÚPLNOSTI, VČASNOSTI, NEPORUŠENÍ PRÁV NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘIJÍMÁME ODPOVĚDNOST VŮČI JAKÉKOLI STRANĚ ZA NÁHRADU JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI ZA REPRESIVNÍ NÁHRADU ŠKODY NEBO JINOU NÁHRADU ŠKODY KVŮLI POUŽITÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍT TYTO WEBOVÉ STRÁNKY NEBO JEJICH OBSAH, VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, NÁHRADY ŠKODY ZA UŠLÝ ZISK, ZA PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZA ZTRÁTU PROGRAMŮ NEBO JINÝCH DAT VE VAŠEM INFORMAČNÍM SYSTÉMU APOD. JE VAŠÍ ODPOVĚDNOSTÍ PŘIJMOUT VEŠKERÁ NEZBYTNÁ OPATŘENÍ A ZAJISTIT, ŽE COKOLI VYBÍRÁTE PRO VAŠE POUŽITÍ, NEOBSAHUJE VIRY, ČERVY, TROJSKÉ KONĚ ANI JINÉ VĚCI DESTRUKTIVNÍ POVAHY. NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ ZÁRUKY ANI NEVYDÁVÁME ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ JAKÉHOKOLI DRUHU OHLEDNĚ JAKÝCHKOLI DALŠÍCH WEBOVÝCH STRÁNEK VLASTNĚNÝCH TŘETÍ STRANOU, NA KTERÉ MŮŽETE VSTOUPIT PROSTŘEDNICTVÍM TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY.

 

 

Autorská práva, ochranné známky a další práva k duševnímu vlastnictví

Obsah těchto stránek, včetně, ale nikoli výhradně, log, ochranných známek, obchodních názvů, textů, obrázků, grafiky, zvuku, animace a videosouborů a jejich uspořádání na webových stránkách jsou vlastnictvím naší společnosti nebo jednoho či více dalších subjektů skupiny Atlas Copco nebo třetích stran a jsou předmětem ochrany duševního vlastnictví. Obsah těchto stránek nesmí být reprodukován, kopírován, přenášen, publikován, distribuován, upravován, přemisťován ani umisťován na jiné webové stránky nebo do jiných dokumentů bez předchozího písemného souhlasu. Všechna práva k duševnímu vlastnictví obsažená na webových stránkách, včetně autorských práv, ochranných známek, obchodního tajemství a patentových práv jsou vyhrazena a jakékoli použití bez předchozího písemného souhlasu od příslušného vlastníka je přísně zakázáno. Nic z obsahu těchto webových stránek nesmí být vykládáno jako poskytnutí jakékoli vyjádřené nebo předpokládané licence nebo práva použít naše duševní vlastnictví, duševní vlastnictví jakéhokoli jiného subjektu skupiny Atlas Copco nebo třetí strany.

 

 

Zásady ochrany osobních dat

IP adresy, internetové prohlížeče, operační systémy, doménová jména: Pokud navštívíte naši webovou stránku, můžeme evidovat IP adresu vašeho počítače. IP adresa neidentifikuje vás jako jednotlivce, ale identifikuje vašeho poskytovatele internetových služeb. Další neosobní informace, které můžeme shromažďovat, zahrnují typ použitého internetového prohlížeče, typ použitého operačního systému počítače a název domény webové stránky, ze které jste navštívili naše stránky. Informace se shromažďují, protože nám poskytují všeobecné demografické informace, například o zeměpisné poloze návštěvníků nebo jakou dobu stráví na našich stránkách. Sběr takovéhoto typu informací nám umožňuje spravovat naše webové stránky, diagnostikovat problémy serverů, analyzovat trendy a statistiky a poskytovat lepší služby zákazníkům.

 

 

Soubory cookie

Navštívíte-li naše webové stránky, můžeme do vašeho počítače odeslat soubor „cookie“. Jedná se o malý textový soubor nebo data, která může vámi navštívená webová stránka umístit nebo uložit do vašeho počítače. Soubory cookie samy o sobě neobsahují žádné osobní informace. Pokud nám ale poskytnete osobní informace (např. registrací u internetové služby nebo prostřednictvím námi poskytnutého hesla), takovéto informace mohou být spojeny s daty uloženými v souboru cookie. Existují dva typy souborů cookie. První typ se ukládá jako soubor do vašeho počítače na delší dobu a může zůstat ve vašem počítači poté, co jej vypnete. Takový soubor cookie lze použít například k informování návštěvníka o aktualizacích na webové stránce od jejího posledního navštívení. Druhý typ souboru cookie se nazývá „relační soubor cookie“. Tyto soubory cookie se při návštěvě webových stránek dočasně ukládají do paměti počítače. To se provádí například kvůli sledování, jaký jste na webové stránce zvolili jazyk. Soubory cookie se neukládají do počítače na delší dobu a mizí, když zavřete webový prohlížeč. Při sběru nebo zpracování informací získaných pomocí souborů cookie můžeme využívat pomoc třetí strany.

 

 

Soubory cookie můžeme používat z několika důvodů, například pro:

 • shromažďování statistických dat souvisejících se způsoby a trendy prohlížení;
 • analyzování prodejních údajů;
 • provádění marketingového průzkumu;
 • přizpůsobení obsahu nebo funkcí zákazníkovi;
 • poskytování pomoci uživatelům webových stránek nebo sledování návštěv určitých internetových služeb;
 • umožnění uživatelům s hesly znovu vstoupit na určité webové stránky, aniž by museli přepisovat dříve zadané informace.

 

 

Jak blokovat soubory cookie:

Většinu internetových prohlížečů lze nastavit tak, aby blokovaly soubory cookie, mazaly soubory cookie z pevného disku počítače nebo vás upozornily, že stránka obsahuje soubory cookie před jejich uložením. Další informace o těchto funkcích získáte v pokynech nebo nápovědě webového prohlížeče. Vezměte prosím na vědomí, že některé z našich webových stránek nemusí bez použití souborů cookie fungovat správně.

 

 

Osobní údaje

Tato část vysvětluje, jak shromažďujeme, používáme a sdílíme údaje týkající se vás osobně („osobní údaje“), které nám poskytnete nebo které můžeme jiným způsobem získat či vytvořit. Společnost Schneider Bohemia zavedla technická, administrativní a fyzická opatření, která chrání veškeré osobní údaje, které shromažďujeme (viz níže). Společnost Schneider Bohemia také vždy bude dodržovat místní zákony a nařízení a nebude shromažďovat nebo používat osobní údaje v místech, kde je to zákonem zakázané.

 

 

Jaké osobní údaje může společnost Schneider Bohemia shromažďovat?

„Osobní údaje“ jsou informace, prostřednictvím kterých je fyzická osoba identifikovatelná nebo prostřednictvím kterých může být identifikována. Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat, používat a zpracovávat, abychom vám poskytli služby, produkty nebo informace, které požadujete.

Vaše osobní údaje nebudeme shromažďovat bez vašeho vědomí nebo povolení ani takové údaje nebudeme prodávat či pronajímat. Abychom vám poskytli konkrétní produkty, služby nebo informace či zpracovali transakci, můžeme od vás požadovat osobní informace. Vždy, když je budeme shromažďovat, bude vám to oznámeno.

 

 

Jak společnost Schneider Bohemia může používat údaje, které shromáždí?

Osobní údaje jsou shromažďovány pouze tehdy, když je to nezbytné k poskytování produktů, služeb nebo informací, ke zpracování transakce nebo když nám je předáte za jiným účelem, například když se ucházíte o zaměstnání.

Shromažďování osobních údajů bude vůči vám transparentní (včetně sdělení právního základu takového zpracování) a budete mít příležitost se rozhodnout, zda je poskytnete, nebo ne. Pokud se rozhodnete jakékoli požadované osobní údaje neposkytnout, společnost Schneider Bohemia nemusí být schopna dokončit vaši transakci nebo vám poskytnout požadované informace, služby nebo produkty.

Když osobní údaje budeme shromažďovat, jasně uvedeme účel, pro který se mohou použít, a to včetně období, po které budou osobní údaje námi uchovávány.

Pokud se to požaduje, může být zapotřebí pro použití vašich osobních údajů – za jedním nebo více z výše uvedených účelů – získat váš souhlas. Pokud jde o zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu, máte řadu práv. Pokud se později rozhodnete svůj souhlas odvolat, zajistíme, aby to bylo možné provést způsobem, který je srovnatelně jednoduchý jako způsob, kterým byl souhlas vyjádřen.

 

 

Novinky

Nabízíme Vám možnost zůstat s námi v kontaktu prostřednictvím Novinek. Použijeme Váš titul a jméno, abychom Vás v Novinkách oslovili přímo, ale také Vaši e-mailovou adresu a témata, které Vás zajímají. Souhlas k odběru Novinek jsme od Vás obdrželi prostřednictvím konzultace s obchodním zástupcem společnosti a Vaším potvrzením.

Při práci s Novinkami se hodnotí chování uživatele v anonymní podobě, bez odkazu na konkrétní osobu. Zahrnujeme sem:

 • Zaslané a doručené zásilky
 • Otevřené (naměřené / neviditelné / celkové)
 • Kliknutí a otevření po znázornění
 • Kliknutí, otevření a doručení za určitý čas
 • Vratky (Nedoručené emaily)
 • Zrušení
 • Četnost pohybu

Údaje jsou sbírané a zpracovávané výlučně společností Schneider Druckluft a jejími pobočkami. Nejsou zpřístupněné jiným společnostem.

Zrušit udělený souhlas je možné kdykoli. Můžete se přímo obrátit na centrálu společnosti – Schneider Druckluft GmbH, Ferdinand-Lassalle-Str. 43, 72770 Reutlingen, Germany.

 

 

S kým můžeme vaše osobní údaje sdílet:

Vzhledem k tomu, že Atlas Copco je globální společností, která působí v mnoha různých zemích, můžeme vaše osobní údaje převést z jednoho právního subjektu na jiný nebo z jedné země do druhé, abychom dosáhli výše uvedených účelů zpracování. Vaše osobní údaje budeme převádět v souladu s platnými právními požadavky a pouze v míře nezbytné pro výše uvedené účely. V rámci společností skupiny Atlas Copco se osobní údaje převádějí podle těch samých pravidel a úrovní zabezpečení. Je-li to vyžadováno, budou zavedeny dohody o zpracování údajů, aby se zajistila potřebná úroveň ochrany.

Při umožnění zákonného převodu osobních údajů přes hranice společnost Schneider Bohemia spoléhá na dostupné právní mechanismy. V rozsahu, v jakém společnost Schneider Bohemia spoléhá při autorizaci převodu na standardní smluvní doložky (také nazývané modelové doložky), bude společnost Schneider Bohemia tyto požadavky dodržovat, a to včetně případů, kdy může dojít k rozporu mezi těmito požadavky a tímto oznámením.

Společnost Schneider Bohemia nebude vaše osobní údaje prodávat nebo jinak sdílet mimo skupinu společností Atlas Copco, vyjma:

 • poskytovatelů služeb zajištěnými společností Schneider Bohemia, aby vykonali služby jejím jménem. Společnost Schneider Bohemia bude vaše osobní údaje sdílet pouze s těmi poskytovateli služeb, které se společnosti Schneider Bohemia smluvně zavázali nepoužívat či nezveřejňovat informace vyjma případů, kdy je to nezbytné k vykonání služeb ve prospěch společnosti nebo pro dodržení zákonných požadavků;
 • aby dodržela právní závazky, a to například v reakci na legitimní žádost od donucovacích orgánů nebo jiných státních regulačních orgánů;
 • aby vyšetřila podezřelou nebo skutečnou nezákonnou činnost;
 • aby zabránila fyzické újmě nebo finanční ztrátě;
 • aby podpořila prodej nebo převod všech podniků či aktiv nebo jejích částí (včetně v případě úpadku).

 

 

Odstranění, oprava a aktualizace osobních údajů a přístup k osobním údajům:

Obraťte se na nás, pokud chcete zkontrolovat, odstranit, opravit, aktualizovat své osobní údaje, které jste nám poskytli, nebo v případě podobných požadavků. Pokud se na nás obracíte v takovéto souvislosti, uveďte název webové stránky nebo místo, kde jste poskytli informace spolu s kontaktními informacemi (například jménem, e-mailovou adresou, poštovní adresou atd.), které jste v dané době poskytli.

 

Služby webové analýzy

Google Analytics

V souvislosti se službou „Google Analytics“ podle požadavků kontrolních orgánů na ochranu údajů uvádíme následující:

Tato webstránka používá Google Analytics, služby webové analýzy poskytované společností Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači a umožňují analýzu, jakým způsobem využíváte webstránku. Informace, vygenerované souborem cookie o Vašem použití webstránky, se většinou přesunují na server Google v USA a ukládají se tam. Pokud aktivujete IP anonymizaci na dané stránce, Vaši IP adresu nejprve zkrátí některá ze společností Google v rámci členských států Evropské Unie anebo jiných smluvních států v rámci Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa zaslaná na server USA a zkrácená až poté. Jménem provozovatele webstránky bude Google využívat získané informace pro hodnocení využití Vaší webstránky, pro zpracování zprávy o aktivitě na webstránce a na jiné služby týkající se aktivit na webstránce a použití internetu na webstránce. IP adresa poskytnutá prostřednictvím Google Analytics se jako součást Google Analytics nebude pojit s ostatními údaji Google. Pro zamezení ukládání cookies můžete změnit příslušné nastavení prohlížeče. Upozorňujeme však, že tím zřejmě už nebudete moci využívat všechny vlastnosti webstránky v její plné verzi. Zamezit společnosti Google sbírat údaje generované soubory cookie a související s Vaším použitím webstránky (včetně IP adresy), jako i zpracovávat tyto údaje společností Google, můžete také zajistit stažením následujícího zásuvného modulu, dostupného přes následující link:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Poznámka: Předcházející text byl doslovně převzatý z doporučení orgánů na ochranu údajů (v anglickém jazyce).

Alternativou přídavných doplňků add-on, obzvlášť pro prohlížeče na mobilních zařízeních, může být zamezeno sběru v rámci Google Analytics nastavením nesouhlasu s cookie (opt-out), čímž se zabrání budoucím sběrům Vašich údajů při návštěvě webstránky. Možnost nesouhlasu (opt-out) cookie je aktivní pouze v daném prohlížeči a pouze pro naše webstránky, a je uložená jen na Vašem zařízení. Pokud cookies ve Vašem prohlížeči vymažete, musíte opět nastavit opt-out. Poznámky k integrování opt-out cookie jsou zde:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=de#disable

 

 

Zabezpečení

Zavedli jsme technická a administrativní opatření, která pomáhají chránit vaše osobní údaje a další data na našich serverech před neoprávněným přístupem, ztrátou nebo úpravami. U žádného serveru ani přenosu přes internet však nelze zaručit stoprocentní zabezpečení. Jakoukoli činnost nebo komunikaci provádíte na vlastní nebezpečí.

 

 

Další informace a stížnosti

Potřebujete-li další informace o zpracování osobních údajů, kontaktujte prosím inspektora ochrany údajů skupiny (privacy.officer@se.atlascopco.com).

Pokud na vaši žádost nebudeme reagovat nebo vám neposkytneme pádný důvod pro to, proč tak nejsme schopni učinit, máte právo kontaktovat dozorový orgán, abyste podali stížnost.

 

 

Odkazy na webové stránky třetích stran

Některé z našich webových stránek mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Vezměte prosím na vědomí, že nejsme odpovědni za zásady ochrany osobních údajů, obsah ani metody takovýchto dalších webových stránek nebo jejich vlastníků či provozovatelů.

 

 

Změny zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo kdykoli měnit či aktualizovat tyto zásady ochrany osobních údajů.

 

24.05.2018